EMBA Itsenäiset oppimistehtävät. Joustavasti etänä, sinulle sopivana ajankohtana.

Executive MBA -opintoihisi voit halutessasi sisällyttää lukuisia oppimis- ja kehittämistehtäviä, jotka voit suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisen kohteena ja omien ajatusten sparrauspintana voivat toimia niin liikkeenjohdon kirjallisuus, toinen yritys tai johtaja tai vaikkapa ryhmä EMBA-opiskelijakollegoita.

Opintojen loppuvaiheessa kaikki opiskelijat tekevät koko EMBA-opintoja ja niiden vaikuttavuutta arvioivan esseetehtävän (EMBA-oppimisanalyysi, 1 op). Sen sijaan kaikki muut seuraavassa kuvatut kuusi erilaista tehtävää ovat valinnaisia. Niissä korostuu EMBA-opintojen vaikuttavuus ja oppimistavoitteiden henkilökohtainen määrittäminen.

Executive MBA on oman ajattelun kehittämisen polku, mutta opinnot voivat toimia myös verkostoitumisen välineenä. Miltä kuulostaa vaikkapa erilaisten yritysten syvällinen benchmarking tai arvostamiesi johtajien kanssa käydyt sparraavat keskustelut osana opintoja? 

1   Liikkeenjohdon kirjallisuus, 2 op/kirja

Suuri osa johtamisopeista on kuvattu mainiosti erilaisissa liikkeenjohdolle suunnatuissa kirjoissa. Tasokas business-kirjallisuus on tehokas tapa ottaa haltuun keskeisiä liikkeenjohdollisia näkökulmia. Myös EMBA-lopputyöhön kuuluu käsiteltävään aihepiiriin perehtyminen ja oman kehitystyön tukeminen kirjallisuudessa esitetyillä viitekehyksillä.

Kirjallisuusopinnot suoritetaan soveltavilla esseillä, joissa tunnistetaan luetusta olennainen ja linkitetään kirjan ydinajatukset omaan työkokemukseen ja -todellisuuteen. Itse asiassa eräs keskeinen EMBA-opintojen hyöty on erilaisten johtamisteollisuuden tuotteiden lukutaito. Tämä, kuten myös sujuva asiatekstin tuottaminen luetun kirjallisuuden pohjalta, karttuu mainiosti kirjaesseitä tekemällä.

Teosvalinnoissa sinua auttaa oma ohjaajasi. Kartoitamme ajankohtaista liikkeenjohdon kirjallisuutta eri aiheista ja pidämme EMBA-lukemiston jatkuvasti ajan tasalla.  

Yksi isoimmista oivalluksista itselleni oli inspiraation ja näkemysten hakeminen relevantin kirjallisuuden avulla

2   Mentorointi, 2 op

Keskeinen EMBA-opintojen tavoite on henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen. Yliopiston puolelta opintojesi tukena on henkilökohtainen opintojen ohjaaja, tutor. Tämän lisäksi voit ottaa itsellesi mentorin tukemaan omaa kehittymistäsi ja sisällyttää mentorointiprosessin osaksi EMBA-opintoja. Omasta organisaatiosta tuleva mentor toimii usein myös hyvänä sparraajana ja tukena erilaisten omaan organisaatioon liitettävien kehittämistehtävien osalta, EMBA-lopputyöstä puhumattakaan. Mutta mentor voi olla myös oman yrityksesi ulkopuolelta, valinta on sinun. Mentorointiprosessin suunnitteluun saat erillisen ohjeen vinkkeineen omalta ohjaajaltasi.

3    Yrityksen läpivalaisu, 2 op

Tämän opintomuodon tavoitteena on päästä katsomaan mahdollisimman läheltä toisen yrityksen johtamisen haasteita. Tavoitteena on ymmärtää, mistä toisen yrityksen johtamisessa on kysymys ja mistä johtamisen haasteet ja mahdollisuudet nousevat. Tavoitteena on perehtyä yrityksen toimintaan ja johtamiseen, mutta tarjota myös omia näkemyksiä, jotka vastavuoroisesti antavat uusia näköaloja tutustuttavan yrityksen johdolle.

Yrityksen läpivalaisun kohteena voi olla myös oma organisaatiosi. Voit laajentaa oman organisaatiosi eri toimintojen tuntemusta vaikkapa työskentelemällä pari päivää aivan toisissa tehtävissä. Markkinointi-ammattilaiset ovat olleet läpivalaisemassa oman yrityksen tuotekehitystä, palveluyritysten johtajat ovat työskennelleet asiakasrajapinnassa jne. Tehtävä raportoidaan kirjallisesti.

4    Johtajuusanalyysi, 2 op

Johtajuusanalyysissä on kyseessä eräänlainen henkilötason ammatillinen benchmarkkaus, jonkun henkilön toimenkuvaan ja johtamisajatteluun tutustuminen. Tarkoituksena on selvittää kohdehenkilöltä miten hän mm. mallittaa ja kuvaa työnsä keskeisimmät ydintehtävät, jäsentää työuransa aikana esiintyneitä muutoksia, miten hän näkee johtamistyön ja sen osaamisvaatimusten kehittyvän jne.

Johtajuusanalyysissä oppimisen kohteena on siis joku toinen johtaja ja hänen ajattelunsa. Tyypillisesti johtajuusanalyysin tekeminen antaa molemmille osapuolille paljon. Tämä niin ikään kirjallisesti raportoitava tehtävä voi toimia myös oivallisena verkostoitumisen työvälineenä. Voit syventää kontakteja työsi kannalta olennaisiin ihmisiin osana EMBA-opintoja. 

5   Vieras elämänalue, 2 op

Maailma on täynnä mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien hahmottamista rajoittava tekijä on lähinnä ihmisen oma tietoisuus. Vieras elämänalue -opintotehtävän tavoitteena on oman tietoisuuden laajentaminen hakeutumalla itselleen entuudestaan vieraaseen organisaatiotodellisuuteen tai elämänalueen pariin ja raportoida siitä saatuja oppimiskokemuksia kirjallisesti. EMBA:n johtajaopiskelijat ovat vierailleet vapaaehtoistyössä, itselleen täysin uusilla toimialoilla jne. laventamassa omaa maailmankuvaansa. Omalta mukavuusalueelta poistumisesta puhutaan paljon, tämä työmuoto on opinnollistettu reitti siihen. 

6   Ryhmätehtävä, 2 op

Executive MBA -opinnot ovat suurelta osin verkostoitumista ja asioiden oppimista vuorovaikutuksessa muiden kokeneiden liikkeenjohtajien kanssa. Ryhmätehtävä -opintomuodossa toteutetaan oppimistehtävä EMBA-opiskelijoiden muodostamassa ryhmässä yhdessä pohtien, oppien ja analysoiden.

Ryhmätehtävän ytimenä voi olla esim. ryhmän jäsenten yhteinen ammatillinen kiinnostuksen kohde, jonka pohtimisen ja oppimisen ympärille he haluavat muodostaa asiantuntijaryhmän. Ryhmässä jaetaan tietoa ja näkemyksiä vaikkapa yhteiseen EMBA-lopputyöteemaan liittyvistä ajattelumalleista ja näkökulmista. Tai ryhmä voi asettaa itselleen oppimistavoitteen ja työskennellä sen saavuttamiseksi monin eri työmuodoin (esim. ryhmätapaamiset, yritysvierailut tmv.)

    Tarkemman ohjeistuksen tehtävien suorittamiseen saat EMBA-opintojesi ohjaajalta, kts yhteystiedot.